طرح بررسی شیوع بیماری انگلی دامی در جنوب کرمان اجرا شد