هوآوی نمونه اولیه تلفن هوشمند P9 را تولید کرده است