نیاز 30 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه تخت‌های بیمارستانی البرز