31 اردیبهشت شهرستان بافق میزبان روابط عمومی های استان یزد است