استاندار قم: شفافیت در برگزاری انتخابات موجب مشارکت حداکثری خواهد شد