صحبت‌های تراکتور و نفت به منزله تبانی است/ معلوم است بازی تراکتور و نفت به صورت فرمایشی انجام شده/ سپ