معاون سازمان مدیریت: سامانه رصد آمایش، برنامه ریزی کشور را هوشمند می کند