دولت توجه ویژه ای به وضع دانشگاه ها و حوزه های علمیه داشته باشد