روحیه خودباوری و اعتماد به نفس مهمترین عامل پیروزی رزمندگان بود