مدبر: ورزشگاه های پنج استان کشور در آینده نزدیک افتتاح می شوند