نقش دادن به مردم و خانواده ها راه حل مقابله با جنگ فرهنگی دشمن است