سامانه رصد آمایش ، برنامه ریزی کشور را هوشمند می کند