فرماندار: محیط زیست چالش اساسی توسعه شهرستان جلفاست