از تشویق خبرنگاران و چلنگر تا تمرین اختصاصی مصدومان