دم زدن از راه امام تا زمانی که حب آمریکا در دل باشد بی‌معنا است