دعوای دویست میلیون تومانی امین حیایی و کارگردان آدم باش: آقای سوپراستار، شما فقط درباره پول حرف می زد