اصغرخانی: محسن کریمی را هم در همین تست‌ها پیدا کردیم (اختصاصی استقلال جوان)