طرح سلامت معنوی در بیمارستان های کشور بزودی اجرا می شود