روایت فرزند شهید دلیری از احداث مسجدی به یاد پدر شهیدش