فسخ قرارداد 128 واحد راکد در شهرک‌های صنعتی مازندران