ستاره‌های ایران در میان بهترین‌های آسیا قرار گرفتند