بهره برداری از ساختمان اداره کل فناوری و اطلاعات آذربایجان شرقی