واکنش همدانی به صحبت های مجیدی: آقایان خدا را هم در نظر بگیرند | کارنامه قلعه نویی فقط این دو سال نیست