۱۹۳۰ کیلوگرم مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد