جذب سرمایه گذار برای مرمت بناهای تاریخی و کمپ های کویرنوردی یزد