دولت مستعفی یمن برای شرکت در کنفرانس صلح پیش‌شرط تعیین کرد