استاندار کرمانشاه: سیاست دولت بی طرفی در انتخابات و اجرای قانون است