بیش از ۷۰ درصد اهداف دوره علمی تخصصی سراج محقق شده است