تیمورخان: آماده امضای پروتکل ورزشی مشترک بین ایران و قزاقستان هستیم