برای دشمن نه ترک مهم است نه فارس و نه فوتبال، آنها فقط آشوب می خواهند!