احیا نماز صبح در دو هزار مسجد کشور/ضرورت تعامل با رسانه ها برای ترویج نماز