رقابت های دو و میدانی ارتش های کشور در زاهدان پایان یافت