ديپلمات ها اميد به موفقيت در مذاکرات دارند/قادر نيستيم به تنهايي در برابر کوهي از مشکلات ايستادگي کن