اختصاص ۲۰ميليارد تومان برای گسترش و تجهيز بيمارستانهای البرز