اگر سپاه و بسيج نبود، معلوم نبود جنگ به كجا ختم ميشد