درسی از امام خمینی(س)/ ماه شعبان موقعیت مهیا سازی برای ورود به ضیافت الهی رمضان