معاون فنی و عمرانی شهرداری رشت و رییس اداره درآمد و نوسازی منصوب شدند