همکاری و هماهنگی کشورها در پاسخگویی به تهدیدات سلامت ضروری است