اهدای جایزه ملی جمعیت «ایران جوان بمان» به 5 برگزیده