با انسجام ، اميد و تدبير از هر مشکلي عبور خواهيم کرد