مانع‌چینی کی‌روش، توپ‌جمع کنی فیزیوتراپ تیم ملی و بازگشت «عباس»!