نیروگاه شهید منتظری 50 درصد برق دو استان را تامین می کند