روحانی: با انسجام و امید و تدبیر، از هر مشکلی عبور خواهیم کرد