جوانان باید به جای استخدام دولتی در پی کارآفرینی باشند/ فقط ۱۳ درصد مردم زکات پرداخت می کنند