استاندار الانبار: بدون نیروهای مردمی، داعش نابود ...