58 هزار دانشجو از دانشگاه آزاد واحد رشت فارغ‌التحصیل شدند