اندیشمندان و متفکران که چرخنده چرخ سیاست کشور هستند