اختصاص خط اعتباری 1 هزار میلیارد تومانی برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی