وزیر بهداشت: ایجاد نظام سلامت پایدار ضرورتی جهانی است