نهادینه شدن فرهنگ بسیج درادارات باعث ارتقاء خدمت رسانی به مردم میشود